1. Управление на проекта

Управлението на проекта се осъществява от екип служители на Община Смолян, които е сформиран след сключване на ДБФП, със заповед на Кмета на Община Смолян.

Екипът за управление отговаря за административното, техническото и финансово-счетоводното изпълнение на проекта, комуникацията с всички заинтересовани страни, включително норвежкия партньор и Програмния оператор.

Информация за контакти с екипа за управление на проекта ще намерите в меню Контакти.


2. Подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители за изпълнение на проектните дейности.

Ще бъдат изготвени документации за провеждане на процедури за възлагане на предвидените дейностите по проекта и ще бъдат избрани съответно изпълнители, съгласно Закона за обществените поръчки и изискването на програмата.


3. Изпълнение на дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление на град Смолян.

Дейностите по СМР включват реконструкция и модернизиране на системата за външно изкуствено осветление на град Смолян чрез прилагане на енергоспестяващи мероприятия, включващи както подмяна на остарели светлоизточници с висок разход на енергия, така и реализирането на нова системата за енергиен и експлоатационен мониторинг.

Въвеждането на непрекъснат автоматизиран енергиен мониторинг и управление на системата ще позволи на техническия и управленческия състав да разполагат с необходимата им информация свързана с изправността на системата 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, давайки възможност да се оптимизират разходите свързани с консумацията и цената на енергията и използването на енергийните ресурси.

Изпълнението на планираните ЕЕМ ще доведе до:

  • Намаляване консумацията на електроенергия;
  • Оптимизиране и подобряване работа на системата за външно изкуствено осветление;
  • Намаляване разходите за експлоатация и поддръжка;
  • Редуциране разходите за заплащане на електроенергията към енергийния доставчик;
  • Икономия на емисии парникови газове;
  • Удължаване срока на експлоатационна годност на осветителите;
  • Повишаване на административния капацитет в Община Смолян чрез усвояване на нови технологии, знания и умения.

4. Изпълнение на строителен и авторски надзор.

Дейността включва изпълнението на строителен и авторски надзор, като строителният надзор ще има основна роля в контрола върху качественото, безопасно и в съответстващо с приложимата нормативна база изпълнение на предвидените по проекта строителни и монтажни работи, включващи енергоспестяващи мерки, авторският надзор ще гарантира спазването на одобрените инвестиционни проекти при реализацията на строителните работи, което ще допринесе за качеството на крайните резултати.

5. Дейности за информираност и публичност.

Предвидени са дейности съгласно Ръководството за комуникация и дизайн по ФМ на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. и Регламента за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014-2021 г.: провеждане на пресконференции и уъркшоп със заинтересовани страни в сферата на енергийната ефективност; публикуване на прессъобщения в регионални електронни медии; изработване и монтиране на временни информационни билбордове и постоянни информационни табели; изработване и отпечатване на рекламни материали за публичните събития; изработване на двуезичен уебсайт на проекта.

6. Обмяна на опит и добри практики.

В рамките на тази дейност ще се извърши обмяна на опит и добри практики в сферата на енергийната ефективност между Община Смолян и норвежкия партньор по проекта „Енок Сентерет.“ Ще се организират и проведат две работни посещения, съответно на експерти от Община Смолян до Норвегия (гр. Орста)  и на норвежките експерти в Смолян. По време на работното посещение в Смолян ще се организира и уъркшоп/работна среща със заинтересованите страна в сферата  енергийната  ефективност за представяне на добри практики и обсъждане на бъдещо развитие на града и общината в тази насока.

7. Извършване на независим финансов одит.

За изпълнението на тази дейност ще бъде избран по реда на ЗОП лицензиран независим експерт – одитор, който ще извършва проверка на направените разходи по проекта и ще изготви доклад за одит, удостоверяващ, че претендираните разходи са извършени в съответствие с Регламента за изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014-2021 г., националното право и съответните национални счетоводни практики.